Hiện website đang tiến hành bảo trì hệ thống, xin chân thành thứ lỗi vì sự bất tiện này!

Access to the site is not available due to scheduled maintenance,
we apologize for any inconvenience caused.

Dự kiến Giờ Bắc Kinh 2016-09-28 11:00:00 sẽ hoàn tất bảo trì.